Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2014

poositivee
0687 19f6
Reposted bymankaa mankaa
poositivee
0673 d9c2
poositivee
0646 b61b 420
Reposted byviceer viceer
poositivee
0625 21bb 420
poositivee
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
poositivee
9799 75a8 420
Reposted fromshedevil shedevil viawszystkodupa wszystkodupa
poositivee
2903 db9c 420
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viawszystkodupa wszystkodupa
poositivee

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viawszystkodupa wszystkodupa
poositivee

Wiesz, że jeżeli ktoś pojawia się w Twoich snach, znaczy że za Tobą tęskni?

— Psychologiczny Fakt
poositivee
... tylko wyobraź to sobie.
Reposted fromlanza lanza viawishyouwerehere wishyouwerehere
poositivee
2857 7349 420
poositivee
0523 a26f 420
poositivee
zakochałam się w nieidealnym Tobie, wszystko będzie w porządku
— na pewno
Reposted fromimyours imyours
poositivee
1092 aefa 420
Reposted fromimyours imyours
poositivee
1259 9b99 420
Reposted fromimyours imyours
poositivee
1389 947c 420
Reposted fromimyours imyours
poositivee
2471 2339
Reposted fromimyours imyours
poositivee
2480 1893
Reposted fromimyours imyours
poositivee
0498 598a 420
Reposted bytobuildahome tobuildahome
poositivee
0468 6d23 420
SLIIIIIIIIIIIIM
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl